1 मोल हे 0.001 कीलोमोल ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 मोल = 0.001 कीलोमोल
1 मोल = 0.001 कीलोमोल