1ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.001 ਕੈਂਡਲ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਮਾਨਕੀਕਰਣ = 0.001 ਕੈਂਡਲ
1 ਮਾਨਕੀਕਰਣ = 0.001 ਕੈਂਡਲ