ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਟੂ ਦੇਸਿਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ

ਤਬਦੀਲੀ
ਫ੍ਰੋਮ
ਕਰਨ ਲਈ
ਇੰਪੁੱਟ
ਆਉਟਪੁੱਟ
1ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 10ਦੇਸਿਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ

ਮਿਆਰੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ

1 ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ =
1 ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ =

ਹੋਰ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ