1મીટર / ચોરસ બીજા માટે સમતુલ્ય માટે 0.001 કિલોમીટર / સ્ક્વેર બીજું
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 મીટર / ચોરસ બીજા = 0.001 કિલોમીટર / સ્ક્વેર બીજું
1 મીટર / ચોરસ બીજા = 0.001 કિલોમીટર / સ્ક્વેર બીજું

વધુ પ્રવેગ રૂપાંતરો

0

FAQ about converter

પ્રવેગ શું છે?
પ્રવેગક એ ઝડપી અથવા વધુ ઝડપથી થવાની ક્રિયા અથવા પ્રક્રિયા છે. ભૌતિકશાસ્ત્રમાં, તે સમયના સંદર્ભમાં કોઈ ofબ્જેક્ટના વેગના ફેરફારનો દર છે.
પ્રવેગ માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
મીટર / ચોરસ બીજા (m/s²) એ પ્રવેગ માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
પ્રવેગ માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
પ્રવેગ માટેનું સૌથી મોટું એકમ માઇલ / સ્ક્વેર બીજું છે| તે મીટર / ચોરસ બીજા than કરતા 1609.34397989479 ગણો મોટો છે|
પ્રવેગ માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
પ્રવેગ માટેનું સૌથી નાનું એકમ ટટોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ છે| તે મીટર / ચોરસ બીજા કરતા 1E-18 ગણો નાનું છે|