1ਸਕੂੜ੍ਹੇ ਮੇਟਰੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 1E-6 ਚੌਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਸਕੂੜ੍ਹੇ ਮੇਟਰੇ = 0.000001 ਚੌਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
1 ਸਕੂੜ੍ਹੇ ਮੇਟਰੇ = 1E-06 ਚੌਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

FAQ about converter

ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਤਹ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਖੇਤਰ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਸਕੂੜ੍ਹੇ ਮੇਟਰੇ (m2) ਖੇਤਰ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਹੈ| SI ਦਾ ਅਰਥ International System of Units ਹੈ.
ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਸਕੂੜ੍ਹੇ ਮੇਟਰੇ ਤੋਂ 93239572.054793 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ|
ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਕਰਾਸ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਸਕੂੜ੍ਹੇ ਮੇਟਰੇ ਤੋਂ 6.65246160331547E-29 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ|