1મોલ માટે સમતુલ્ય માટે 0.001 કિલોમોલ
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 મોલ = 0.001 કિલોમોલ
1 મોલ = 0.001 કિલોમોલ