1 क्यूबिक मीटर हे 35.315 क्यूबिक फूट ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 क्यूबिक मीटर = 35.315 क्यूबिक फूट
1 क्यूबिक मीटर = 35.315 क्यूबिक फूट

अधिक लुंबार घनता रूपांतरण