1ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 35.315 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਘਣ ਮੀਟਰ = 35.315 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ
1 ਘਣ ਮੀਟਰ = 35.315 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ