1 शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग हे 1.02 युरेनसवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग = 9 मीटर / स्क्वेअर सेकंद
1 मीटर / स्क्वेअर सेकंद = 0.1150921233609 युरेनसवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग
1 शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग = 1.02 युरेनसवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग

अधिक त्वरण रूपांतरण

शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते 0 ते 100 किमी / ताशी सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते 0 ते 100 मैल सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते 0 ते 200 किमी / ताशी सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते 0 ते 200 मैल सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते 0 पासून 60 मैल सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते इंच/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते ऍटोमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते किलोमीटर/ तास/ सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते किलोमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते गुरुत्व प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते गुरूवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते गॅल शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते गॅलेलियो शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते चंद्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते डेकामीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते डेसिमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते नॅनोमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते नेपच्यून वरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते पिकोमीटर /चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते प्लूटोवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते फूट/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते फेंटोमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते बुधावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते मंगळावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते माईल /चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते मायक्रोमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते मीटर / स्क्वेअर सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते यार्ड/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते युरेनसवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते शनीवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते सूर्यावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते सेन्टिमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते हेक्टोमीटर/चौरस सेकंद शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ते हौमिआवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग
0