1 गॅल हे 0.001128004660374 शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 गॅल = 0.01 मीटर / स्क्वेअर सेकंद
1 मीटर / स्क्वेअर सेकंद = 0.1128004660374 शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग
1 गॅल = 0.001128004660374 शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग

अधिक त्वरण रूपांतरण

गॅल ते 0 ते 100 किमी / ताशी सेकंद गॅल ते 0 ते 100 मैल सेकंद गॅल ते 0 ते 200 किमी / ताशी सेकंद गॅल ते 0 ते 200 मैल सेकंद गॅल ते 0 पासून 60 मैल सेकंद गॅल ते इंच/चौरस सेकंद गॅल ते ऍटोमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते किलोमीटर/ तास/ सेकंद गॅल ते किलोमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते गुरुत्व प्रवेग गॅल ते गुरूवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते गॅलेलियो गॅल ते चंद्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते डेकामीटर/चौरस सेकंद गॅल ते डेसिमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते नॅनोमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते नेपच्यून वरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते पिकोमीटर /चौरस सेकंद गॅल ते प्लूटोवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते फूट/चौरस सेकंद गॅल ते फेंटोमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते बुधावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते मंगळावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते माईल /चौरस सेकंद गॅल ते मायक्रोमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते मीटर / स्क्वेअर सेकंद गॅल ते यार्ड/चौरस सेकंद गॅल ते युरेनसवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते शनीवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते शुक्रावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते सूर्यावरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग गॅल ते सेन्टिमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते हेक्टोमीटर/चौरस सेकंद गॅल ते हौमिआवरून मुक्तपणे पडण्याचा प्रवेग
0