1 अँपीयर हे 0.001 किलोअँपीयर ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 अँपीयर = 0.001 किलोअँपीयर
1 अँपीयर = 0.001 किलोअँपीयर