0.0003ਲ੍ਯੂਮੇਨ ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.0003 ਲ੍ਯੂਮੇਨ ਘੰਟਾ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਲ੍ਯੂਮੇਨ ਦੂਜਾ = 0.00028 ਲ੍ਯੂਮੇਨ ਘੰਟਾ
1 ਲ੍ਯੂਮੇਨ ਦੂਜਾ = 0.00028 ਲ੍ਯੂਮੇਨ ਘੰਟਾ

ਹੋਰ ਲ੍ਯੂਮਿਨਸ ਏਨਰ੍ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ