1અવકાશિકા સેકન્ડ માટે સમતુલ્ય માટે 0.0003 અવકાશિકા કલાક
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 અવકાશિકા સેકન્ડ = 0.00028 અવકાશિકા કલાક
1 અવકાશિકા સેકન્ડ = 0.00028 અવકાશિકા કલાક

FAQ about converter

લ્યૂમિનસ એનર્જી શું છે?
તેજસ્વી energyર્જા એ પ્રકાશની કથિત .ર્જા છે. આને ક્યારેક પ્રકાશનું પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.
લ્યૂમિનસ એનર્જી માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
અવકાશિકા સેકન્ડ (lm*s) એ લ્યૂમિનસ એનર્જી માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
લ્યૂમિનસ એનર્જી માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
લ્યૂમિનસ એનર્જી માટેનું સૌથી મોટું એકમ અવકાશિકા કલાક છે| તે અવકાશિકા સેકન્ડ than કરતા 3571.42857142857 ગણો મોટો છે|