1ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਗ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ = 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਗ
1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ = 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਗ