ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਵਰਗ = 10000 ਨਿਊਟਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਗ
1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਵਰਗ = 10000 ਨਿਊਟਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਗ

FAQ about converter

ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਯੰਗ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ
ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਵਰਗ (kg*m/(s)^2*m^2) ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਹੈ| SI ਦਾ ਅਰਥ International System of Units ਹੈ.
ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਊਟਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਵਰਗ ਤੋਂ 10000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ|
ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਊਟਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਵਰਗ ਤੋਂ 0.0001 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ|


Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!