ફોર્મ્યુલા વપરાયેલ
1 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર = 10000 ન્યૂટન સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર
1 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર = 10000 ન્યૂટન સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર

FAQ about converter

ફ્લેક્સરલ કઠોરતા શું છે?
આ યંગના મોડ્યુલ્સ અને જડતાની ક્ષણનું ઉત્પાદન છે
ફ્લેક્સરલ કઠોરતા માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર (kg*m/(s)^2*m^2) એ ફ્લેક્સરલ કઠોરતા માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
ફ્લેક્સરલ કઠોરતા માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
ફ્લેક્સરલ કઠોરતા માટેનું સૌથી મોટું એકમ ન્યૂટન કિલોમીટર સ્ક્વેર છે| તે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર than કરતા 10000 ગણો મોટો છે|
ફ્લેક્સરલ કઠોરતા માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
ફ્લેક્સરલ કઠોરતા માટેનું સૌથી નાનું એકમ ન્યૂટન સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે| તે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કરતા 0.0001 ગણો નાનું છે|


Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!