1ਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਕਿਲਿਟਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.6206 ਮਿਲਮੀੋਲਸ / ਲੀਟਰ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਕਿਲਿਟਰ = 0.6206 ਮਿਲਮੀੋਲਸ / ਲੀਟਰ
1 ਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਕਿਲਿਟਰ = 0.6206 ਮਿਲਮੀੋਲਸ / ਲੀਟਰ

ਹੋਰ ਹੀਮੋਲੋਬਿਨ ਤਬਦੀਲੀ

FAQ about converter

ਹੀਮੋਲੋਬਿਨ ਕੀ ਹੈ?
ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਕ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟਰੇਟਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਮੋਲੋਬਿਨ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਕਿਲਿਟਰ (g/dL) ਹੀਮੋਲੋਬਿਨ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਹੈ| SI ਦਾ ਅਰਥ International System of Units ਹੈ.
ਹੀਮੋਲੋਬਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਲਮੀੋਲਸ / ਲੀਟਰ ਹੀਮੋਲੋਬਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਕਿਲਿਟਰ ਤੋਂ 1.61134386077989 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ|