1ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 88.42 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ / ਲੀਟਰ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ = 88.42 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ / ਲੀਟਰ
1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ = 88.42 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ / ਲੀਟਰ

FAQ about converter

ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰੀਏਟਾਈਨ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੇਟ' ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ (mg/dL) ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਹੈ| SI ਦਾ ਅਰਥ International System of Units ਹੈ.
ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ|
ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ / ਲੀਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਨਾਈਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਸੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 0.0113096584483149 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ|