1શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે સમતુલ્ય માટે 792.639 0 થી 200 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ = 9 મીટર / ચોરસ બીજા
1 મીટર / ચોરસ બીજા = 89.41 0 થી 200 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ
1 શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ = 792.639 0 થી 200 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ

વધુ પ્રવેગ રૂપાંતરો

શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે 0 થી 100 કિમી / ક સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે 0 થી 100 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે 0 થી 200 કિમી / ક સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે 0 થી 200 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે 0 થી 60 માઇલ સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ઈંચ / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે કિલોમીટર / કલાક / સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે કિલોમીટર / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ગુરુ પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ગેલન શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ગેલેલીયો શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ગ્રેવીટી પ્રવેગક શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ચંદ્ર પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ટટોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ડેસિમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે દેકામેટર/સક્યુરે સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે નેનોમીટર / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે નેપ્ચ્યૂન પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે પિકોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે પ્લુટો પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ફુટ / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે ફેમટોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે બુધ પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે મંગળ પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે માઇક્રોમીટર જોડાઈ / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે માઇલ / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે મીટર / ચોરસ બીજા શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે યાર્ડ / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે યુરેનસ પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે શનિ પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે સન પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે સેન્ટીમીટર / સ્ક્વેર બીજું શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે હાઉમિયા પર મુક્ત પતન ગતિ શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ માટે હેક્ટમેતેર/સક્યુરે સેકન્ડ
0