1ગેલેલીયો માટે સમતુલ્ય માટે 0.001128004660374 શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 ગેલેલીયો = 0.01 મીટર / ચોરસ બીજા
1 મીટર / ચોરસ બીજા = 0.1128004660374 શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ
1 ગેલેલીયો = 0.001128004660374 શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ

વધુ પ્રવેગ રૂપાંતરો

ગેલેલીયો માટે 0 થી 100 કિમી / ક સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે 0 થી 100 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે 0 થી 200 કિમી / ક સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે 0 થી 200 માઇલ પ્રતિ કલાક સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે 0 થી 60 માઇલ સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે ઈંચ / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે કિલોમીટર / કલાક / સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે કિલોમીટર / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે ગુરુ પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે ગેલન ગેલેલીયો માટે ગ્રેવીટી પ્રવેગક ગેલેલીયો માટે ચંદ્ર પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે ટટોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે ડેસિમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે દેકામેટર/સક્યુરે સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે નેનોમીટર / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે નેપ્ચ્યૂન પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે પિકોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે પ્લુટો પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે ફુટ / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે ફેમટોમેટર/સક્યુરે સેકન્ડ ગેલેલીયો માટે બુધ પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે મંગળ પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે માઇક્રોમીટર જોડાઈ / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે માઇલ / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે મીટર / ચોરસ બીજા ગેલેલીયો માટે યાર્ડ / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે યુરેનસ પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે શનિ પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે શુક્ર પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે સન પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે સેન્ટીમીટર / સ્ક્વેર બીજું ગેલેલીયો માટે હાઉમિયા પર મુક્ત પતન ગતિ ગેલેલીયો માટે હેક્ટમેતેર/સક્યુરે સેકન્ડ
0