1ਗਲੀਲੀਓ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.001 ਦੇਕੈਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਗਲੀਲੀਓ = 0.01 ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ
1 ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ = 0.1 ਦੇਕੈਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ
1 ਗਲੀਲੀਓ = 0.001 ਦੇਕੈਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ

ਹੋਰ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ

ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਉਰਾਨੁਸ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ 0 ਤੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਕਿੰਟ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ 0 ਤੱਕ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਕਿੰਟ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ 0 ਤੱਕ 200 ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ 0 ਤੱਕ 60 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤਿ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ 0 ਨੂੰ 100 ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਅਕਸਲੇਰਾਸ਼ਨ ਓਫ ਫ੍ਰੀ ਫੱਲ ਓਂ ਪਲੂਟੋ'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਅਟਟੋਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਇੰਚ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਸੈਟੀਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਹੇਕਟੋਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟਾ / ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਗਰੇਵਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਗਲਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਜੁਪੀਟਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਦੇਸਿਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਦੇਕੈਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਨੈਪਚੂਨ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਪਾਰਾ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਪੀਕੋਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਪੈਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਫੇਮਟੋਮੇਟਰ/ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਮੀਟਰ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਮੀਲ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਯਾਰਡ / ਚੌਕ ਦੂਜਾ ਗਲੀਲੀਓ ਟੂ ਵੀਨਸ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ
0