ન્યૂટન મીટર માટે ન્યૂટન સેન્ટીમીટર

કન્વર્ટ
ફ્રોમ
માટે
ઇનપુટ
આઉટપુટ
1ન્યૂટન મીટર માટે સમતુલ્ય માટે 100ન્યૂટન સેન્ટીમીટર

ધોરણ ટોર્ક રૂપાંતરો

1 ન્યૂટન મીટર =
1 ન્યૂટન મીટર =