ફોર્મ્યુલા વપરાયેલ
1 જૌલે / કિલોગ્રામ = 1 સ્ક્વેર મીટર / સ્ક્વેર સેકન્ડ
1 જૌલે / કિલોગ્રામ = 1 સ્ક્વેર મીટર / સ્ક્વેર સેકન્ડ

FAQ about converter

વિશિષ્ટ .ર્જા શું છે?
વિશિષ્ટ orર્જા અથવા માસિક energyર્જા એ એકમ સમૂહ દીઠ energyર્જા છે.
વિશિષ્ટ .ર્જા માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
જૌલે / કિલોગ્રામ (J/kg) એ વિશિષ્ટ .ર્જા માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
વિશિષ્ટ .ર્જા માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
વિશિષ્ટ .ર્જા માટેનું સૌથી મોટું એકમ જૌલે / સેન્ટિગ્રામ છે| તે જૌલે / કિલોગ્રામ than કરતા 100000 ગણો મોટો છે|
વિશિષ્ટ .ર્જા માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
વિશિષ્ટ .ર્જા માટેનું સૌથી નાનું એકમ જૌલે / કિલોગ્રામ છે| તે જૌલે / કિલોગ્રામ કરતા 1 ગણો નાનું છે|
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!