0.0006કૅનડેલા/મીટર² માટે સમતુલ્ય માટે 0.0006 કૅનડેલા/ઈંચ²
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 કૅનડેલા/મીટર² = 0.00064516 કૅનડેલા/ઈંચ²
1 કૅનડેલા/મીટર² = 0.00064516 કૅનડેલા/ઈંચ²

FAQ about converter

લ્યુમિનન્સ શું છે?
લ્યુમિનન્સ એ પ્રકાશના જથ્થાને વર્ણવે છે જેમાંથી પસાર થાય છે, બહાર નીકળતું હોય છે અથવા કોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાંથી પ્રતિબિંબિત થાય છે અને આપેલ નક્કર ખૂણામાં આવે છે.
લ્યુમિનન્સ માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
કૅનડેલા/મીટર² (cd/m²) એ લ્યુમિનન્સ માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
લ્યુમિનન્સ માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
લ્યુમિનન્સ માટેનું સૌથી મોટું એકમ કૅનડેલા/સેન્ટીમીટર² છે| તે કૅનડેલા/મીટર² than કરતા 0.0001 ગણો મોટો છે|
લ્યુમિનન્સ માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
લ્યુમિનન્સ માટેનું સૌથી નાનું એકમ બ્રીલ છે| તે કૅનડેલા/મીટર² કરતા 3.1830988618377E-08 ગણો નાનું છે|