ફોર્મ્યુલા વપરાયેલ
1 કેલ્વિન દીઠ જૌલ = 0.555555555555556 ફેરનહીટ દીઠ જૌલ
1 કેલ્વિન દીઠ જૌલ = 0.555555555555556 ફેરનહીટ દીઠ જૌલ

FAQ about converter

એન્ટ્રોપી શું છે?
એન્ટ્રોપી એ એક વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ છે, તેમજ માપી શકાય તેવી ભૌતિક મિલકત છે જે સામાન્ય રીતે અવ્યવસ્થા, અવ્યવસ્થિતતા અથવા અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિ સાથે સંકળાયેલ છે.
એન્ટ્રોપી માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
કેલ્વિન દીઠ જૌલ (J/K) એ એન્ટ્રોપી માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
એન્ટ્રોપી માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
એન્ટ્રોપી માટેનું સૌથી મોટું એકમ ફેરનહીટ દીઠ જૌલ છે| તે કેલ્વિન દીઠ જૌલ than કરતા 1.8 ગણો મોટો છે|
એન્ટ્રોપી માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
એન્ટ્રોપી માટેનું સૌથી નાનું એકમ કિલોકેલ્વિન દીઠ જૌલ છે| તે કેલ્વિન દીઠ જૌલ કરતા 0.001 ગણો નાનું છે|


Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!