1 માટે સમતુલ્ય માટે 10000
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 = 10000
1 = 10000

વધુ ભેદભાવ રૂપાંતરો

A

FAQ about converter

ભેદભાવ શું છે?
વિભિન્નતા, સામૂહિક વિભિન્નતા અથવા પ્રસરણ ગુણાંક એ પરમાણુ પ્રસરણને કારણે દાola પ્રવાહ અને પ્રજાતિઓની સાંદ્રતામાં ક્રમશક્તિ વચ્ચેનો પ્રમાણસરતા સતત છે.
ભેદભાવ માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
(m²/s) એ ભેદભાવ માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
ભેદભાવ માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
ભેદભાવ માટેનું સૌથી નાનું એકમ છે| તે કરતા 0.0001 ગણો નાનું છે|