ફોર્મ્યુલા વપરાયેલ
1 કેલ્વિન દીઠ = -272.15 દીઠ ડિગ્રી સેલ્સિયસ
1 કેલ્વિન દીઠ = -0.00367444424030865 દીઠ ડિગ્રી સેલ્સિયસ

વધુ રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક રૂપાંતરણો

FAQ about converter

રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક શું છે?
તાપમાનમાં 1 ડિગ્રી વૃદ્ધિ માટે લંબાઈમાં વધારોનું ગુણોત્તર રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક છે.
રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
કેલ્વિન દીઠ (K⁻¹) એ રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક માટેનું સૌથી મોટું એકમ દીઠ ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે| તે કેલ્વિન દીઠ than કરતા -272.15 ગણો મોટો છે|
રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
રેખીય વિસ્તરણનો ગુણાંક માટેનું સૌથી નાનું એકમ કેલ્વિન દીઠ છે| તે કેલ્વિન દીઠ કરતા 1 ગણો નાનું છે|
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!